Strona GłównaRegulamin

Regulamin

I Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje funkcjonowanie i korzystanie ze stron internetowych https://mech-point.pl, https://mech-point.pl/sklep oraz zawierania umów dotyczących sprzedaży produktów, realizacji płatności oraz składania reklamacji dotyczących zakupów w serwisach https://mech-point.pl/sklep/.

2. Obecnie dostępne na zamówienie Asortyment dekoracyjny – Chrobotek reniferowy i akcesoria („Produkty”) są dostępne do zakupu na stronie https://mech-point.pl/sklep („Strona internetowa sklepu”) 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Właścicielem powyższego sklepu jest Marcin Franke, Pleszew ul. Grunwaldzka 4e,  63-300 Pleszew, NIP 6080074741.
Rodzaj produktu każdorazowo wynika z treści informacji prezentowanych na stronie sklepu internetowego.

3. Stronami umowy kupna zawartej na podstawie Regulaminu są Marcin Franke, Pleszew ul. Grunwaldzka 4e,  63-300 Pleszew, NIP 6080074741, REGON: 301618997 – reprezentowaną przez – Marcin Franke (właściciela, itd) , numer telefonu kontaktowego: 727925181 adres e-mail: biuro.mechpoint@gmail.com zwany dalej „Sprzedawcą” oraz osoba fizyczna lub prawna nieposiadająca uprawnień indywidualnych, ale posiadająca zdolność prawną do zakupu produktów lub organizacji, Strony Internetowej Sklepu, zwanych dalej „Klientami” i dalej łącznie zwanych „Stronami”.

4. Regulamin jest zapisany w formie, którą można utrwalić, zapisać w każdej chwili, pobrać ze strony sklepu lub w każdej chwili skopiować samodzielnie.

II Realizacja i założenie zamówienia

1. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu:

a. Przejdź do strony internetowej Sklepu.

b. Wybierz żądany produkt, usługę lub usługę online i kliknij przycisk Kupuję i płacę.

c. Wypełnij formularz zamówienia. Kliknij przycisk Zapłać z payu. Wybierz formę płatności i zatwierdź.

2. Wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sprzedającego jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy kupna. Wszelkie informacje o Produktach zawarte na Stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. 2020.1740 ze zm. )

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisków „Kupuję i płacę” pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrane produkty.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych w formularzu zamówienia telefonicznie lub mailowo na numer telefonu/adres e-mail podany przez klienta w formularzu zamówienia. W tym zakresie i w celach Klient wyraża zgodę na kontakt Sprzedawcy z Klientem drogą elektroniczną.
6. Koszt połączeń ze Sprzedawcą w przypadku nawiązania tego kontaktu przez Klienta określony jest w cenniku usług operatora. Jeżeli sprzedawca skontaktuje się z klientem, klient nie ponosi żadnych kosztów.

7. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne zakładanie konta ani logowanie się na stronie sklepu.

III Płatność

1. Ceny podane na stronie sklepu są cenami całkowitymi zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub kosztów wysyłki. Jednakże ceny podane na Stronie Sklepu w momencie składania zamówienia są wiążące.
3. Klienci zobowiązani są do przedpłaty za pośrednictwem platformy Payu

4. Transakcje realizowane są za pośrednictwem systemu Payu / Blik
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
5. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieprawidłowego działania systemu Przelewy24 oraz wyłącza swoją odpowiedzialność za brak otrzymania płatności na swój rachunek bankowy w razie podania przez Klienta nieprawidłowych danych.

IV Dostawa i realizacja umowy

1. Produkty będą wysyłane wyłącznie na podany przez Klienta adres z siedzibą w Polsce, chyba że Sprzedawca posiada odrębną umowę na wysłanie Produktów za granicę. W takim przypadku rodzaj i koszt dostawy ustalane są odrębnie.
2. Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (firmami kurierskimi dostępnymi w momencie realizacji zamówienia, świadczącymi usługi na terenie Polski) lub pocztą (pocztą Polską SA). Przy każdym zamówieniu zostaną podane aktualne koszty wysyłki. Przewidywany czas dostawy to 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku od daty podpisania umowy. Terminy dostawy są szacunkowe i mogą się różnić w zależności od dostępności produktów na zamówienie i terminu realizacji dostawy.
3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z powodu niemożności dostarczenia przedmiotu zamówienia, Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o zaistniałej sytuacji w czasie dostawy produktu, drogą mailową lub telefonicznie.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie, jeżeli jest to spowodowane błędnym adresem podanym przez Klienta.
5. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o przyjęciu zamówienia, a przesłana wiadomość e-mail stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.
Potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie woli sprzedawcy do zawarcia umowy, a zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą wysłania powyższej wiadomości e-mail do klienta.

6. W przypadku zakupu produktu na zamówienie Sprzedawca w ciągu kolejnych trzech (3) dni roboczych potwierdzi dokładną datę, miejsce i godzinę doręczenia produktu zakupionego na Stronie Internetowej Sklepu.

V Reklamacje
1. Klienci mają prawo w każdej chwili złożyć reklamację. Reklamacje można składać mailowo na adres: biuro.mechpoint@gmail.com lub listownie na adres Marcin Franke, Pleszew ul. Grunwaldzka 4e,  63-300 Pleszew, NIP 6080074741.
Reklamacje muszą zawierać imię i nazwisko klienta, datę złożenia zamówienia oraz powód reklamacji.
2. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację niezwłocznie, ale w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w reklamacji.

VI Odstąpienie od umowy oraz rezygnacja ze świadczenia usług

1. Klient jest osobą fizyczną dokonującą zgodnej z prawem transakcji niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) i może osoba zawierająca umowę bezpośrednio związaną do prowadzonej przez nią działalności, jeżeli z treści niniejszej umowy wynika, że ​​nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, w szczególności z punktu widzenia prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, co jest udzielane na podstawie przepisów dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczych . Działalność („Przedsiębiorca-Konsument”), umowa może zostać rozwiązana w terminie 14dni od otrzymania Produktu lub wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Usługi lub Usługi Internetowej, bez podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia i doręczenia tego oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie można złożyć na załączonym formularzu – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2020.287 ze zm. ) i zamieszczonym na stronie internetowej: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze

3. Klient nie prawa do odstąpienia od podpisanej umowy:
a. W przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy-konsumenta, o którym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, dopiero po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę traci prawo odstąpienia od umowy
b. w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub jego przedsiębiorcy, konsumenta lub osoby fizycznej w celu zaspokojenia jego potrzeby
c. w przypadku umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rekreacyjnymi, sportowymi i kulturalnymi, jeżeli w umowie określono datę lub okres świadczenia usług,
d. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli wykonywanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy-konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu sprzedawcy o utracie prawa odstąpienia od umowy,
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, nagrania wideo lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. dotyczącej pozostałych przypadków, o których mowa w w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.); 2020.287).

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu dostarczonego towaru. Konsument lub przedsiębiorca będący konsumentem jest zobowiązany do zwrotu produktu sprzedawcy na własny koszt, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia za pobraniem adresowanej do niego przesyłki ani do zapłaty kwoty za pobraniem. W przypadku wybrania przez Konsumenta lub Konsumenta biznesowego sposobu wysyłki Produktów innego niż najtańszy standardowy sposób wysyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Konsumentowi będącemu przedsiębiorcą poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Klient powinien odesłać produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmniejszenie wartości Produktu było konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odstąpił od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy konsument lub przedsiębiorca będący konsumentem otrzymuje zwrot uiszczonych opłat w ciągu 14 dni od otrzymania od Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Zwroty będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsument. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności otrzymanych od konsumentów lub konsumentów biznesowych do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu zwrotu.

7. Jeżeli konsument lub konsument-przedsiębiorca skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, a świadczenie usług rozpoczęło się zgodnie z jego żądaniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a usługi nie zostały wykonane w całości. Termin odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument zobowiązany jest do zapłaty za świadczone usługi do momentu odstąpienia od umowy. Płatności naliczane są w stosunku do zakresu świadczonych usług, z uwzględnieniem zapłaconej ceny.

9. Klient może zrezygnować z zakupu produktu w dowolnym momencie do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z Payu”. Odbywa się to poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu. Po złożeniu formularza zamówienia, a przed otrzymaniem wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę, odstąpienie od Usługi następuje poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: biuro.mechpoint@gmail.com

VII. Dane osobowe

1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawierania umów i realizacji zamówień zgodnie z zasadami określonymi w oświadczeniu o ochronie danych. Dane osobowe przetwarzane są przez sprzedawcę – Marcin Franke, Pleszew ul. Grunwaldzka 4e,  63-300 Pleszew, NIP 6080074741, REGON: 301618997 .

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem podanym przez sprzedawcę.

3. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych określa oświadczenie o ochronie danych.

VIII Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Polityką Prywatności zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 196 roku. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.170 zm.), Ustawa z dnia 30 maja 201r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 zm.), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. Ustawa o ochronie danych osobowych (Zmiana Dz.U.2019.1781), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Zmiana Dz.U.2020.3), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ Osoba 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, swobodnym przepływem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (RODO).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Strony Internetowej Sklepu oraz przeprowadzenia na nich prac konserwacyjnych. Może to spowodować tymczasową niedostępność.
3. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w normalnym funkcjonowaniu Strony Internetowej Sklepu.

4. W odniesieniu do informacji prezentowanych na Stronie Sklepu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony Sklepu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Stronami, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasad współżycia społecznego, jak również w celu unikania prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.

6. Do korzystania ze stron internetowych https://mech-point.pl/sklep, potrzebne są:
a) Połączenie z Internetem,
b) aktualna wersja przeglądarki internetowej,
c) posiadanie konta e-mail do odbierania wiadomości e-mail.

7. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu w przypadku korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania niespełniającego wymagań technicznych ustępu poprzedzającego.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany sposobu dostawy lub zmian przepisów prawnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na Stronie Sklepu. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe

Powyższe postanowienia stosuje się do zamówień złożonych przed wejściem w życie Regulaminu.

9. Wszelkie informacje, treści podlegają ochronie praw autorskich i publikowane na stronach internetowych https://mech-point.pl, https://mech-point.pl/sklep grafiki i inne wartości pozostają własnością podmiotu uprawnionego do korzystania z tych walorów.

10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub umowa zostaną uznane za całkowicie lub częściowo nieważne, nieważne lub w inny sposób niedokładne, strony będą związane umową w pozostałym zakresie. Każde niewiążące postanowienie uważa się za zastąpione przez obie strony postanowieniem, które możliwie najdokładniej zbliża do intencji stron wyrażonych w nieważnym postanowieniu. W ten sam sposób należy interpretować błędy językowe, niezamierzone powtórzenia lub błędy tekstowe w dokumentach umowy.

11. Z wyjątkiem niniejszego regulaminu wyłączone jest stosowanie ogólnych warunków handlowych stron lub regulaminów handlowych.

12. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności podjąć próbę polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy, a jeśli nie przyniesie to pożądanego rezultatu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie polskich sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Sprzedającego.

13. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim i językiem polskim.

Wyklucza się jurysdykcję sądów zagranicznych. Niniejszy regulamin obowiązuje rp 1.01.2022 r.