Strona GłównaPolityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WWW.MECH-POINT.PL

1. O NAS

Właścicielem Serwisu internetowego www.mech-point.pl i Sklepu Internetowego www.mech-point.pl/sklep oraz administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.mech-point.pl oraz www.mech-point.pl/sklep jest firma Marcin Franke, Pleszew ul. Grunwaldzka 4e,  63-300 Pleszew, NIP 6080074741 adres e-mail: biuro.mechpoint@gmail.com

(dalej „Administrator”)

Administrator zarządza serwisem internetowym www.mech-point.pl (dalej “Serwis”) oraz sklepem internetowym www.mech-point.pl/sklep (dalej “Sklep”) i jest odpowiedzialny za należyte świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz Sklepu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności Serwisu jest środkiem wdrożonym przez Administratora, którego  celem jest określenie środków ochrony danych osobowych zapewnianych innym podmiotom przez Administratora oraz poinformowanie o sposobie przetwarzania udostępnionych Administratorowi przez podmioty danych osobowych obowiązującym w firmie, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania oraz kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są dalej przekazywane przez Administratora i przetwarzane, a także realizacja przez Administratora wobec Podmiotów danych obowiązku informacyjnego wynikającego z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwane dalej „RODO”) w pozostałym zakresie.

Administrator w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem oraz dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora. Administrator zapewnia, że dane są zbierane i przetwarzane dla wskazanych prawnie uzasadnionych celów i nie są przetwarzane niezgodnie z tymi celami.

Administrator zapewnia również o merytorycznej poprawności i adekwatności w stosunku do celów, w jakich dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Niniejsza polityka prywatności Serwisu oraz Sklepu nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu – ma charakter informacyjny.

“Usługobiorca”, “Klient” – w rozumieniu niniejszej polityki prywatności – osoba odwiedzająca Serwis www.mech-point.pl oraz Sklep www.mech-point.pl/sklep w celu dokonania zakupu produktów, złożenia zamówienia lub w celach informacyjnych.

Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy informacji przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań  podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie i/lub Sklepie. Przykładowo jeżeli Usługobiorca planuje korzystać z konta to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu rozwiązania i wykonania umowy o korzystanie z konta.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy lub jego przedstawicieli w następujących celach:
  • Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • Obowiązki prawne, w tym podatkowe i rachunkowe,
  • Prowadzenie sporów sądowych, postępowań arbitrażowych, administracyjnych, administracji sądowej, egzekucji i mediacji
  • Dokumentacja stosunków umownych jako dowód wygaśnięcia związanych z nimi roszczeń
  • Marketing bezpośredni usług lub towarów świadczonych przez administratora, w tym e-mail typu newsletter,
  • Rozpatrywania reklamacji i roszczeń związanych z uprawnieniami z tytułu rękojmi.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z Serwisu:

 • Imię i nazwisko Usługobiorcy,
 • Adres e-mail,
 • Nazwa organizacji współpracującej z usługobiorcą,
 • Nazwa Oddziału organizacji współpracującej z usługobiorcą.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających ze Sklepu www.mech-point.pl/sklep:

 • Imię i nazwisko Usługobiorcy,
 • Adres e-mail,
 • Telefon,
 • Adres rozliczeniowy,
 • Adres dostawy.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie poprzednim nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do  zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Sklepu. Zakres informacji niezbędnych do zawarcia umowy ogłaszany jest każdorazowo z wyprzedzeniem w Serwisie oraz Sklepie, podczas korzystania z Serwisu i Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazane organom administracji publicznej lub innym osobom lub podmiotom trzecim – w zakresie i przypadkach, w których obowiązek ich przekazania nakładają przepisy prawa na administratora danych. Ponadto dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane Administratorowi usług księgowo-księgowych oraz usług prawnych na podstawie odrębnej umowy.
 3. Administrator zapewnia, że wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Administrator prowadzi regularną weryfikację i aktualizację stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień ochrony.
 4. Administrator oświadcza, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest środkiem wdrożonym przez Administratora zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 RODO, którego celem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedury postępowania z danymi osobowymi, w oparciu o którą ich przetwarzanie przez Administratora odbywać się będzie się zgodnie z RODO.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach celów wskazanych powyżej w punkcie 3 obejmuje w szczególności ich zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, analizowanie i archiwizowanie.
 6. Administrator przetwarza także zanonimizowane dane, związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczba Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu.
 7. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
 8. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą prawną ich przetwarzania przez Administratora jest fakt, iż jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy,
 9. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń Administratora oraz roszczeń Usługobiorcy wynikających z łączącego ich stosunku prawnego, zakończenia bytu prawnego Administratora lub prawomocnego albo ostatecznego ustalenia lub zasądzenia lub zaspokojenia lub obrony roszczenia lub innego uprawnienia Administratora lub Usługobiorcy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym, mediacyjnym lub egzekucyjnym,
  w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania.

 

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe w wysyłane przez serwer i zapisywane przez osobę odwiedzającą stronę  (np. na dysku twardym komputera,  na karcie pamięci laptopa lub smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis). Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies oraz historii ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Usługodawca może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies, jeżeli odwiedzający korzystają z Serwisu  w następujących celach:
 • Realizacja głównych funkcji serwisu, np.: Identyfikacja usługobiorcy jako zalogowanego i utrzymanie sesji logowania oraz dynamiczne przechowywanie  danych, m.in. statystyki, podsumowania;
 • dostosowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dla języka strony internetowej);
 • zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
 • tworzenie anonimowych statystyk pokazujących sposób korzystania ze stron internetowych.
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje pliki cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo  (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć zapisywanie plików cookies – w tym drugim wypadku  może to oznaczać wpływ na niektóre funkcje przeglądania strony internetowej.
 2. Ustawienie w przeglądarce pola cookies jest istotne dla korzystania z plików cookies w naszym serwisie  – zgodnie z regulaminem zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących cookies oraz automatycznego ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki  oraz na poniższych stronach (w tym celu należy kliknąć w link):
  • w przeglądarce Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • w przeglądarce Firefox -https://support.mozilla.org/pl/kb/W%25C5%2582%25C4%2585czanie%20i%20wy%25C5%2582%25C4%2585czanie%20obs%25C5%2582ugi%20ciasteczek
  • w przeglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help
  • w przeglądarce Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  • w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
  • w przeglądarce Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 

 1. Administrator wykorzystuje w Serwisie usługę FaceBook Pixel dostarczanych przez FaceBook Inc. Dane gromadzone w ramach powyższych usług są przetwarzane w sposób zanonimizowany (tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższej usługi znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Podawanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy związanej ze złożeniem zamówienia i zakupem produktów, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww. celu w punkcie 3 ust. 2 lit a) jest to niezbędne do wykonania umowy. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w celu określonym w akapicie powyżej w punkcie 3 ust. 2 lit. b) jest to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w innych celach w powyższym akapicie jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

 

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

A. Prawo do informacji

 1. Pozyskując dane osobowe, Administrator jest obowiązany udzielić osobie,  której dane dotyczą, wszystkich następujących informacji:
  • jej danych osobowych i kontaktowych oraz, jeśli to konieczne, danych osobowych i kontaktowych swojego przedstawiciela,
  • w razie potrzeby – dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,
  • cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania,
  • informacje o ewentualnych kategoriach odbiorców lub adresatów danych osobowych
  • w razie potrzeby – informację o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  • o ile to możliwe, kryteria określenia tego okresu,
  • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub umowy lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są możliwe konsekwencje niepodania danych.
 2. Jeżeli Administrator zamierza dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel zbierania danych osobowych, jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzielić jej wszelkich innych istotnych informacji przed takim dalszym przetwarzaniem.

B. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zarejestrowana osoba ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

C. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Zarejestrowana osoba ma prawo otrzymać od administratora potwierdzenie, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo dostępu do nich oraz następujące informacje:
 •  do przetwarzania;
 • kategorie ważnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub grupach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, w szczególności o odbiorcach znajdujących się w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria  ustalania tego okresu
 • informację o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  danych osobowych
 • oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne dane pochodzą od ich źródła;
 • Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o których mowa w §. art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz przynajmniej w takich przypadkach – ważne informacje o zasadach ich akceptacji, a także o znaczeniu i spodziewanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 1. Administrator danych jest zobowiązany do przekazania Administratorowi danych kopii danych osobowych. Z uwagi na koszty administracyjne administrator może pobrać rozsądną opłatę za kolejne żądane kopie danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, żąda kopii drogą elektroniczną i o ile nie stanowi inaczej, informacje muszą zostać przekazane za pomocą publicznie dostępnych środków elektronicznych.

D. Prawo  żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych

 1. Zarejestrowana osoba ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Zważywszy na cel przetwarzania, osoba zarejestrowana ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego wniosku.
 2. Osoba zarejestrowana ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • podmiot danych wycofał swoją zgodę, na której oparte jest przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub przepisach krajowych,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z udzielaniem informacji o usługach społecznych określonych w art. 8 ust. 1 RODO.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą, o której mowa w pkt 2 powyżej, nie mają zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z  wolności słowa i komunikowania się, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, którego dotyczy administrator danych, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej należącej do administratora ze względów związanych z interesem publicznym. dziedzinie zdrowia publicznego. zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO i art. 9 ust. 3 RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo to uniemożliwi lub poważnie uniemożliwi osiągnięcie celów takiego przetwarzania.

Administrator ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 1. Podmiot udostępniający dane ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  • Podmiot udostępniający dane kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – przez okres, w którym Administrator może zweryfikować ich prawidłowość,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba (lub podmiot), której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  do ustalenia roszczeń, obrony roszczeń,
  • Podmiot udostępniający dane wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO – do czasu ustalenia, czy racje prawne Administratora przeważają nad sprzeciwem osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Administrator ma obowiązek poinformować Podmiot udostępniający dane o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

F Prawo do przenoszenia danych

 1. Podmiot udostępniający dane ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego  dane osobowe przesłane Administratorowi oraz ma prawo przesłać bez przeszkód te dane osobowe innemu administratorowi, Administratora, jeżeli przetwarzanie numeru jest zautomatyzowane i
  a) odbywa się na podstawie zgody danych lub
  b) jest niezbędne do wykonania umowy.
 2. Korzystając z ww. prawa Podmiot udostępniający dane, ma prawo żądania od Administratora przesłania danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie  publicznym lub do sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Prawo to nie może naruszać praw i wolności innych osób.

 

G. Prawo  sprzeciwu oraz prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach

 1. Podmiot udostępniający dane ma prawo w dowolnym momencie  – z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w  tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe  na potrzeby marketingu bezpośredniego, podmiot, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z tym rodzajem marketingu.
 3. Jeżeli podmiot, którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie można już przetwarzać w takich celach.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach naukowych lub historycznych albo w celach statystycznych zgodnie z rozporządzeniem 1999/200 art. 89 ust. 1 RODO podmiot, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Osoba zarejestrowana ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób poważnie na nią wpływa, chyba że decyzja  jest niezbędna do wykonania lub umowa między podmiotem, którego dane dotyczą a Administratorem; jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, z którym powiązany jest Administrator i które przewiduje odpowiednie środki ochrony praw, wolności i  uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Serwis www.mech-point.pl może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator radzi zapoznać się z przedstawioną tam polityką prywatności po odwiedzeniu innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisu internetowego www.mech-point.pl oraz połączonego z nim sklepu internetowego www.mech-point.pl/sklep.
 2. Administrator dba o następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby postronne danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 3. Ochrona zebranych danych przed nieautoryzowanym dostępem;
 4. Certyfikat SSL.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w  szczególności w sprawach związanych z postanowieniami niniejszego oświadczenie o ochronie prywatności Usługobiorca wienien skontaktować się z Administratorem korzystając z następujących danych kontaktowych:

Marcin Franke, Pleszew ul. Grunwaldzka 4e,  63-300 Pleszew, NIP 6080074741 Polska, adres poczty elektronicznej: biuro.mechpoint@gmail.com